Diagram (wykres) Gantta

Diagram Gantta jest to graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie. Jest on graficznym sposobem planowania i kontroli. Pokazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia działań, ich czas trwania, kolejność, następstwo i wzajemne zależności. Obecnie uważany jest za powszechną technikę sporządzania wykresów, jednakże kiedy został przedstawiony przez Gantta był uważany za rewolucyjny.

Gantt stworzył wiele typów diagramów. Zaprojektował je w celu umożliwienia brygadzistom lub innym zarządcom łatwe rozpoznanie czy produkcja jest w normie, czy ma opóźnienia lub czy wyprzedza założony plan.


Etapy tworzenia diagramu Gantta

   1. rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele szczątkowe,
   2. ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych,
   3. ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
   4. określenie miejsca, w którym cele te mają być zrealizowane,
   5. wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.


  Zależności reprezentowane na wykresie Gantta

    1. Koniec – początek - po zakończeniu czynności A rozpoczyna się czynność B
    2. Początek – początek - zadanie B może się zacząć, gdy zacznie się zadanie A
    3. Koniec – koniec - zadanie B może się skończyć dopiero po zakończeniu zadania A
    4. Początek – koniec - zadanie A nie może się zakończyć przed rozpoczęciem zadania B


   Zalety i wady:

   Zalety Wady
   • możliwość sprawnego planowania
   • zrozumiałe przedstawienie faktów
   • bieżąca kontrola realizowanego przedsięwzięcia
    i dokonywanie odpowiednich korekt
   • dobra wizualizacja zadań wykonywanych równolegle
   • efektywne zarządzanie czasem przy realizacji zadania
   • brak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań
   • pokazuje jedynie kolejność zadań
   • nie pokazuje najkrótszej drogi do ukończenia prac
   • nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobów

   Wykres Gantta umożliwia kierownikowi podjęcie zobowiązań opartych na planowanych terminach zakończenia, pozyskanie dodatkowych zasobów dla skrócenia niektórych terminów.


   Bardziej popularne oznaczenia

   Nazwa Oznaczenie graficzne Przykład Znaczenie
   zadanie krytyczne dowolnie zacieniowany prostokąt rys 1. zadanie istotne, niepomijalne dla projektu, którego ukończenie warunkuje dalsze postępowanie; zadania krytyczne i niekrytyczne spinane są przez podsumowanie
   zadanie niekrytyczne prostokąt bez wypełnienia rys 2. zadanie mniej istotne dla projektu - nie warunkuje jego powodzenia, choć może stanowić ułatwienie dla osiągnięcia celu
   podsumowanie prostokąt, najczęściej wypełniony, z "ząbkami" na końcach rys 3. jest to oznaczenie pewnego etapu projektu, który składa się z zadań, zazwyczaj po podsumowaniu występuje kamień milowy, który pozwala na zatwierdzenie danej fazy i przejście dalej
   kamień milowy kwadrat obrócony o 45°, wypełniony rys 4. szczególny rodzaj zadania, sygnał zakończenia pewnej fazy, jednorazowe zdarzenie, warunkuje przejście do następnego etapu
   Pierwsze diagramy Gantta:


   A tak może wyglądać Twój diagram Gantta w Planimo


   Źródła:

   1. http://www.ganttchart.com/index.html

   2. angielska Wikipedia